VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Výpůjční řád elektrokol Pavla Marka, IČO: 69478562

 • Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem
 • Pouze osoba uvedená ve Smlouvě o pronájmu elektrokola (dále jen Nájemce) má právo používat zapůjčené zařízení (elektrokolo a doplňky), jehož převzetí potvrdila svým podpisem ve smlouvě.. Pronájem elektrokola je jen pro nekomerční účely.
 • K pronájmu elektrokola je nutné složit kauci uvedenou v ceníku na www.e-kokorin.cz.
 • Pronájem kola je možný pouze po předložení a ověření alespoň dvou z těchto dokladů:
 •        platný Občanský průkaz občana České republiky
 •        platný Cestovní pas
 •        platný Řidičský průkaz občana EU
 • Nájemce může být pouze osoba starší 18 ti let. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám nebo není ochotna splnit všechny podmínky smlouvy o nájmu. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.
 • Půjčovné je splatné okamžitě při podpisu smlouvy. Podpisem smlouvy nájemce potvrzuje, že si ověřil technický stav elektrokola a jeho způsobilost k použití ve smyslu Nájemní smlouvy o pronájmu elektrokola.
 • Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky. Nájemce je povinen se seznámit s obsluhou elektrokola, což stvrdí svým podpisem.
 • Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby převzetí předmětu pronajímatelem.
 • Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to na:
 •        jeho vlastním majetku,
 •        na jiných předmětech movitých i nemovitých,
 •        jiných osobách po celou dobu nájmu
 •        za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

                     Takové škody jdou na vrub nájemce.

 • Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jím podepsané Smlouvě stvrzené svým podpisem.
 • Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě, je zakázáno. V případě porušení tohoto ustanovení přebírá plnou odpovědnost nájemce a to i v případě použití předmětu jinou osobou z důvodu nedostatečného zabezpečení/u zamčení předmětu nájemcem.
 • Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli. V případě krádeže elektrokola, části elektrokola, nebo vybavení je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR, která toto musí na místě prošetřit a sepsat protokol.
 • Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu. Pokud toto trvá déle než 48 hodin bez smluvně podložených podmínek, je nájemce povinen uhradit plnou pořizovací cenu Elektrokola, uvedenou shora ve smlouvě.
 • Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajímateli cenu elektrokola a příslušenství uvedenou na smlouvě, pokud tak z jakéhokoliv důvodu neučiní pojišťovna. 
 • Pronajímatel má právo použít jistinu na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
 • Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená jistina.
 • Zásady správného užívání elektrokola jsou uvedeny na www.e-kokorin.cz a svým podpisem na Smlouvě nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.
 • Nájemce vrátí elektrokolo v bezvadném a čistém stavu
 • V případě zrušení rezervace méně než dva dny před rezervovaným datem vypůjčení, je storno poplatek roven 100 % častky za vypůjčení.